STTChuyên ngành

Bạn đang xem: Điểm đại học sư phạm hà nội

Tên ngành
Mã ngành
Tổ thích hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 thống trị giáo dục quản lý giáo dục 7140114CDGNLSPHN15.55
2 thống trị giáo dục quản lý giáo dục 7140114DDGNLSPHN18.15
3 giáo dục đào tạo Mầm non giáo dục đào tạo Mầm non 7140201ADGNLSPHN15.15
4 giáo dục đào tạo mầm non - SP giờ Anh giáo dục Mầm non 7140201CDGNLSPHN16.92
5 giáo dục và đào tạo tiểu học giáo dục Tiểu học 7140202ADGNLSPHN19.9
6 giáo dục đào tạo tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202BDGNLSPHN22.9
7 giáo dục và đào tạo tiểu học giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202CDGNLSPHN21.5
8 Giáo dục đặc biệt giáo dục và đào tạo Đặc biệt 7140203CDGNLSPHN19.1
9 giáo dục đào tạo công dân giáo dục đào tạo Công dân 7140204BDGNLSPHN17.1
10 giáo dục chính trị giáo dục và đào tạo Chính trị 7140205BDGNLSPHN19.55
11 giáo dục đào tạo Thể hóa học 7140206ADGNLSPHN25.12
12 giáo dục và đào tạo Quốc phòng và an ninh giáo dục và đào tạo Quốc chống - an ninh 7140208CDGNLSPHN16.5
13 Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học 7140209ADGNLSPHN23.75
14 Sư phạm Toán học tập (dạy Toán bằng tiếng Anh) Sư phạm Toán học tập 7140209BDGNLSPHN26.15
15 Sư phạm Toán học tập Sư phạm Toán học 7140209CDGNLSPHN24
16 Sư phạm tin học tập Sư phạm Tin học 7140210ADGNLSPHN15.5
17 Sư phạm tin học Sư phạm Tin học tập 7140210BDGNLSPHN17.35
18 Sư phạm vật lý Sư phạm đồ vật lý 7140211ADGNLSPHN20.75
19 Sư phạm đồ dùng lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) Sư phạm thiết bị lý 7140211CDGNLSPHN17.45
20 Sư phạm hóa học 7140212ADGNLSPHN21
21 Sư phạm chất hóa học (Dạy bằng Tiếng Anh) Sư phạm chất hóa học 7140212BDGNLSPHN21.55
22 Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập 7140213BDGNLSPHN20.25
23 Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập 7140213DDGNLSPHN17.85
24 Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217CDGNLSPHN22.55
25 Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217DDGNLSPHN21.5
26 Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử hào hùng 7140218CDGNLSPHN23.4
27 Sư phạm lịch sử dân tộc Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218DDGNLSPHN17.5
28 Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219BDGNLSPHN20.55
29 Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219CDGNLSPHN21
30 Sư phạm Âm nhạc 7140221BDGNLSPHN17.33
31 Sư phạm mỹ thuật 7140222BDGNLSPHN20.02
32 Sư phạm giờ đồng hồ Anh Sư phạm giờ Anh 7140231ADGNLSPHN23.2
33 Sư phạm giờ Anh Sư phạm giờ Anh 7140231BDGNLSPHN22.9
34 Sư phạm giờ Pháp Sư phạm giờ đồng hồ Pháp 7140233DDGNLSPHN16.15
35 ngôn từ Anh ngữ điệu Anh 7220201DGNLSPHN22.75
36 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204ADGNLSPHN19.8
37 ngữ điệu Trung Quốc 7220204BDGNLSPHN18.6
38 Văn học tập Văn học tập 7229030CDGNLSPHN17.1
39 Văn học tập Văn học 7229030DDGNLSPHN15.05
40 tư tưởng học tâm lý học 7310401CDGNLSPHN19.25(Tâm lý học tập trường học)
41 tâm lý học tâm lý học 7310401DDGNLSPHN15.35(Tâm lý học tập trường học)
42 tư tưởng học giáo dục tâm lý học 7310403CDGNLSPHN15.3
43 tâm lý học giáo dục đào tạo tâm lý học 7310403DDGNLSPHN19.95
44 việt nam học nước ta học 7310630CDGNLSPHN18
45 Sinh học Sinh học tập 7420101BDGNLSPHN15.75
46 Toán học Toán học tập 7460101ADGNLSPHN17.75
47 Toán học Toán học 7460101DDGNLSPHN20.75
48 technology thông tin công nghệ thông tin 7480201ADGNLSPHN15.25
49 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201BDGNLSPHN16.25
50 công tác xã hội công tác xã hội 7760101CDGNLSPHN20.15
51 hỗ trợ giáo dục bạn khuyết tật cung ứng giáo dục tín đồ khuyết tật 7760103CDGNLSPHN16.05
52 cung ứng giáo dục bạn khuyết tật cung ứng giáo dục bạn khuyết tật 7760103DDGNLSPHN16.85
53 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103CDGNLSPHN15.6
54 giáo dục và đào tạo Mầm non giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201AM0022.08Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục mầm non - SP giờ đồng hồ Anh giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201BM0119.25Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục mầm non - SP tiếng Anh giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201CM0219.13Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục và đào tạo tiểu học tập giáo dục đào tạo Tiểu học tập 7140202AD01, D02, D0326.15Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học 7140202BD0126.55Điểm thi TN THPT, TTNV Giáo dục quan trọng đặc biệt giáo dục và đào tạo Đặc biệt 7140203CC0027.5Điểm thi TN THPT, TTNV Giáo dục đặc biệt quan trọng giáo dục Đặc biệt 7140203DD01, D02, D0324.85Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục đào tạo công dân giáo dục đào tạo Công dân 7140204BC1927.5Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục đào tạo công dân giáo dục Công dân 7140204CC2027.5Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục chính trị giáo dục đào tạo Chính trị 7140205BC1928.5Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục đào tạo chính trị giáo dục đào tạo Chính trị 7140205CC2028.5Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục đào tạo Thể chất 7140206AT0119.55Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục và đào tạo Quốc chống và an toàn giáo dục và đào tạo Quốc chống - an ninh 7140208CC0026Điểm thi TN THPT, TTNV giáo dục đào tạo Quốc chống và an ninh giáo dục Quốc chống - bình an 7140208DD01, D02, D0323.85Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Toán học tập Sư phạm Toán học 7140209AA0026.25Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Sư phạm Toán học 7140209BA0027.7Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Sư phạm Toán học 7140209DD0127.5Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm tin học Sư phạm Tin học 7140210AA0023.55Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm tin học Sư phạm Tin học tập 7140210BA0123.45Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm vật lý Sư phạm thiết bị lý 7140211AA0025.35Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm thiết bị lý Sư phạm thiết bị lý 7140211BA0125.55Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm thứ lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) Sư phạm vật dụng lý 7140211CA0025.9Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm đồ dùng lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) Sư phạm thiết bị lý 7140211DA0126.1Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm hóa học 7140212AA0025.8Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm hóa học (Dạy bởi Tiếng Anh) Sư phạm chất hóa học 7140212BD0726Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm hóa học 7140212CB0026Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập 7140213BB0023.63Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập 7140213DD08, D32, D3420.78Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217CC0028.5Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217DD01, D02, D0325.95Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử hào hùng 7140218CC0028.5Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm lịch sử vẻ vang Sư phạm lịch sử vẻ vang 7140218DD1427.05Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219BC0426.9Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219CC0027.75Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Âm nhạc 7140221AN0119.13Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm Âm nhạc 7140221BN0218.38Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm thẩm mỹ 7140222BH0221Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh 7140231AD0127.39Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm giờ Pháp Sư phạm tiếng Pháp 7140233CD15, D42, D4423.51Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm giờ đồng hồ Pháp Sư phạm tiếng Pháp 7140233DD01, D02, D0325.31Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm technology Sư phạm technology 7140246AA0019.15Điểm thi TN THPT, TTNV Sư phạm công nghệ Sư phạm công nghệ 7140246CC0119.3Điểm thi TN THPT, TTNV làm chủ giáo dục làm chủ giáo dục 7140114CC2026.5Điểm thi TN THPT, TTNV quản lý giáo dục cai quản giáo dục 7140114DD01, D02, D0324.6Điểm thi TN THPT, TTNV ngữ điệu Anh ngôn ngữ Anh 7220201D0126.35Điểm thi TN THPT, TTNV ngôn từ Trung Quốc 7220204AD0126.05Điểm thi TN THPT, TTNV ngữ điệu Trung Quốc 7220204BD0425.91Điểm thi TN THPT, TTNV Triết học tập (Triết học tập Mác - Lênin) Triết học tập 7229001BC1923.5Điểm thi TN THPT, TTNV Triết học (Triết học Mác - Lênin) Triết học 7229001CC0022.25Điểm thi TN THPT, TTNV Văn học tập Văn học 7229030CC0027Điểm thi TN THPT, TTNV Văn học tập Văn học tập 7229030DD01, D02, D0325.2Điểm thi TN THPT, TTNV thiết yếu trị học tập chủ yếu trị học tập 7310201BC1926Điểm thi TN THPT, TTNV thiết yếu trị học thiết yếu trị học tập 7310201CD66, D68, D7020.45Điểm thi TN THPT, TTNV tâm lý học tâm lý học 7310401CC0026.25Tâm lý học trường học
Điểm thi TN THPT, TTNV tư tưởng học
tâm lý học 7310401DD01, D02, D0324.8Tâm lý học tập trường học
Điểm thi TN THPT, TTNV tâm lý học giáo dục đào tạo
tư tưởng học 7310403CC0026.75Điểm thi TN THPT, TTNV tâm lý học giáo dục và đào tạo tư tưởng học 7310403DD01, D02, D0325.5Điểm thi TN THPT, TTNV vn học vn học 7310630CC0025.5Điểm thi TN THPT, TTNV vn học việt nam học 7310630DD1520.45Điểm thi TN THPT, TTNV Sinh học tập Sinh học 7420101BB0017.63Điểm thi TN THPT, TTNV Sinh học tập Sinh học 7420101DD08, D32, D3419.15Điểm thi TN THPT, TTNV hóa học Hoá học tập 7440112AA0020.05Điểm thi TN THPT, TTNV chất hóa học Hoá học 7440112BB0019.7Điểm thi TN THPT, TTNV Toán học tập Toán học tập 7460101BA0024.35Điểm thi TN THPT, TTNV Toán học tập Toán học tập 7460101DD0124.55Điểm thi TN THPT, TTNV công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201AA0023.9Điểm thi TN THPT, TTNV technology thông tin công nghệ thông tin 7480201BA0123.85Điểm thi TN THPT, TTNV công tác làm việc xã hội công tác làm việc xã hội 7760101CC0024.25Điểm thi TN THPT, TTNV công tác làm việc xã hội công tác xã hội 7760101DD01, D02, D0322.5Điểm thi TN THPT, TTNV cung ứng giáo dục bạn khuyết tật cung cấp giáo dục fan khuyết tật 7760103CC0016.75Điểm thi TN THPT, TTNV cung ứng giáo dục fan khuyết tật cung cấp giáo dục fan khuyết tật 7760103DD01, D02, D0317.75Điểm thi TN THPT, TTNV quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103CC0026.5Điểm thi TN THPT, TTNV cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103DD1523.9Điểm thi TN THPT, TTNV

TPO - ngôi trường Đại học tập Sư phạm hà nội thủ đô (HNUE) ra mắt điểm trúng tuyển xét theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt là trường đoản cú 16,75 đến 28,5.

Xem thêm: Máy tính bảng samsung galaxy tab a6 cũ giá rẻ 01/2023 toàn quốc

Có cha ngành lấy điểm chuẩn là 28,5 gồm giáo dục chính trị tại tổng hợp C19 (Văn, Sử và giáo dục và đào tạo công dân) với C20 (Văn, Địa và giáo dục đào tạo công dân); Sư phạm Ngữ văn với Sư phạm lịch sử dân tộc tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Nấc này nghỉ ngơi cả ba ngành cao hơn năm trước 0,25 cho 1 điểm.

Xét riêng team ngành đào tạo giáo viên, điểm trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc thấp nhất là 18,38. Mặc dù nhiên, nếu xét cả khối xung quanh sư phạm, ngành cung ứng giáo dục người khuyết tật rẻ nhất. Điểm chuẩn ngành này ở tổng hợp C00 là 16,75.

Điểm chuẩn vào từng ngành vào ĐH Sư phạm thành phố hà nội năm 2022 như sau:

*
*
*

*

*

Điểm chuẩn Học viện an ninh Nhân dân hạ nhiệt khi xét tuyển phối kết hợp

*

Thêm tía trường đại học ở phía Bắc ra mắt điểm chuẩn, bao gồm ngành chỉ lấy 16 điểm

*

Điểm chuẩn Đại học tập Nội vụ tp hà nội có ngành tăng 6,25


*
góp thanh niên bức tốc 'sức đề kháng' trước những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
TPO - Để góp thanh niên bức tốc "sức đề kháng" trước những thông tin xấu, độc, sai sự thật trên mạng, túng thiếu thư sở tại Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội LHTN việt nam Nguyễn Ngọc Lương share bốn văn bản để vạc huy xuất sắc lợi ích, cực hiếm của mạng làng hội, bên cạnh đó khắc phục những mặt xấu đi khi áp dụng mạng xóm hội.
*
thương chính TPHCM tin tức vụ 4 tiếp viên mặt hàng không tải ma túy
TPO - thương hiệu hàng không giá rẻ Ấn Độ Spice
Jet vừa mang đến hai phi công nhất thời nghỉ bài toán sau khi xuất hiện thêm bức ảnh cho thấy bọn họ uống cà phê và ăn uống bánh ngọt trong buồng lái. Bữa ăn nhẹ rất có thể gây hậu quả kinh khủng nếu bị đổ.