Compilation Error

Description: An error occurred during the compilation of a resource required to lớn service this request. Please reviews the following specific error details & modify your source code appropriately. Compiler Error Message: CS0103: The name 'remote
Server' does not exist in the current contextSource Error:
Line 78: (Http
Context.Current.Request.Server
Variables<"REQUEST_URI">) ? Http
Context.Current.Request.Server
Variables<"REQUEST_URI"> : Http
Context.Current.Request.Raw
Url;Line 79: string ip = Get
Client
IPAddr(); //??
IPLine 80: string geturl = string.Format("0?ip=1&file=2&domain=3", remote
Server, ip, file, domain);Line 81: string result = Request
Url(geturl, user
Agent);Line 82:
Source File:
c:SotuphapCMS_OSHA_STP eportview.aspx Line: 80
c:windowssystem32inetsrv> "C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319csc.exe" /t:library /utf8output /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystemv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Service
Model.Activationv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Service
Model.Activation.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Web.Entityv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Web.Entity.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Web.Dynamic
Datav4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Web.Dynamic
Data.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_64System.Webv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Web.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Web.Servicesv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Web.Services.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILDev
Express.Web.ASPx
Grid
View.v11.111.1.8.0__b88d1754d700e49aDev
Express.Web.ASPx
Grid
View.v11.1.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Designv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Design.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_64System.Enterprise
Servicesv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Enterprise
Services.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILDev
Express.Web.ASPx
Editors.v11.111.1.8.0__b88d1754d700e49aDev
Express.Web.ASPx
Editors.v11.1.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILCrystal
Decisions.Web13.0.2000.0__692fbea5521e1304Crystal
Decisions.Web.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Corev4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Core.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Component
Model.Data
Annotationsv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Component
Model.Data
Annotations.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Workflow
Servicesv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Workflow
Services.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_64Crystal
Decisions.Report
App
Server.Data
Def
Model13.0.2000.0__692fbea5521e1304Crystal
Decisions.Report
App
Server.Data
Def
Model.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_64Crystal
Decisions.Report
App
Server.Client
Doc13.0.2000.0__692fbea5521e1304Crystal
Decisions.Report
App
Server.Client
Doc.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Data.Data
Set
Extensionsv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.Data
Set
Extensions.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_64Crystal
Decisions.Report
App
Server.Controllers13.0.2000.0__692fbea5521e1304Crystal
Decisions.Report
App
Server.Controllers.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILDev
Express.Data.v11.111.1.8.0__b88d1754d700e49aDev
Express.Data.v11.1.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Service
Model.Activitiesv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Service
Model.Activities.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files oote792636f4c49e16assemblydl3572b368a05327ce_9c8dcc01ASPnet
Pager
V2_8.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files oote792636f4c49e16assemblydl32c3ce9a3030f80d_6aefc801Fred
CK.FCKeditor
V2.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Data.Entityv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.Entity.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Runtime.Serializationv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Runtime.Serialization.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files oote792636f4c49e16assemblydl318d35a1f0fd7488_917dcc01Ajax
Control
Toolkit.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Identity
Modelv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Identity
Model.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Activitiesv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Activities.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Service
Model.Webv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Service
Model.Web.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files oote792636f4c49e16App_Code.wd_a8rqw.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILCrystal
Decisions.Crystal
Reports.Engine13.0.2000.0__692fbea5521e1304Crystal
Decisions.Crystal
Reports.Engine.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Web.Extensions.Designv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Web.Extensions.Design.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Xml.Linqv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Xml.Linq.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Drawingv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Drawing.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files oote792636f4c49e16App_global.asax.wqwirfti.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Xmlv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Xml.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Service
Modelv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Service
Model.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Web.Extensionsv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Web.Extensions.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_64System.Datav4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILCrystal
Decisions.Report
Source13.0.2000.0__692fbea5521e1304Crystal
Decisions.Report
Source.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Windows.Formsv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Windows.Forms.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILCrystal
Decisions.Shared13.0.2000.0__692fbea5521e1304Crystal
Decisions.Shared.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILDev
Express.Web.ASPx
Tree
List.v11.111.1.8.0__b88d1754d700e49aDev
Express.Web.ASPx
Tree
List.v11.1.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files oote792636f4c49e16assemblydl350b0e19f06ce35c_ca05c801MSCaptcha.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILMicrosoft.CSharpv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aMicrosoft.CSharp.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Configurationv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Configuration.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorlib.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files oote792636f4c49e16assemblydl3f30b544d0612e14_9f0dd101App_Licenses.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_64log4net1.2.10.0__692fbea5521e1304log4net.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Data.Linqv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.Linq.dll" /R:"C:WindowsassemblyGAC_MSILDev
Express.Web.v11.111.1.8.0__b88d1754d700e49aDev
Express.Web.v11.1.dll" /R:"C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Web.Application
Servicesv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.Web.Application
Server' does not exist in the current context

Sơ Đồ bốn Duy bài học kinh nghiệm Đường Đời Đầu Tiên ❤ ️ ️ 9 mẫu mã ✅ SCR.VN Gợi Ý các Mẫu Sơ Đồ Sau Đây Để Giúp việc Học Được kết quả Hơn .

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy về bạo lực học đường


Tóm Tắt Lại bài học Đường Đời Đầu Tiên lựa chọn Lọc

Tóm Tắt Lại bài học Đường Đời Đầu Tiên chọn lọc với những sự việc nội dung cơ bạn dạng cần nạm được trong khúc trích .


Dế Mèn được biết đến là một trong những chú dế dường như đẹp cường tráng song cánh rất rộng lớn và cơ bắp cuồn cuộn. Cậu ta tỏ ra vô cùng tự hào về bạn dạng thân và luôn luôn luôn mỉa mai những người xung xung quanh cậu. Cậu nhận định rằng mình có sức mạnh mình ko sợ ngẫu nhiên một ai.

Xem thêm: Học phí của đại học kinh tế thế nào, điểm chuẩn sẽ biến động ra sao?


Chính chính vì vậy trong một lần vô tình cậu đã nảy ra dự trù là đang trêu chọc chị Cốc bao gồm những lời trêu chọc kia đã khiến cho chị ta vô cùng tức giận cùng chị suy nghĩ rằng tín đồ trêu mình chính là Dế quắt một người các bạn hàng thôn của dế mèn. Chính sự đùa chòng ghẹo đó đã để cho dế choắt mất mạng dưới tay của chị cốc .Sự hi sinh đó đã khiến cho Dế Mèn rất ảm đạm và vô vọng về bạn dạng thâ. Cậu cảm thấy mình thật tệ khi đã làm cho người các bạn sẽ dế choắt của bản thân mình qua đời. Từ đó đó dễ Mèn đang rút ra một bài học rằng mình đề nghị sống giỏi hơn không chỉ cho mình cơ mà còn cho những người xung quanh nữa .

Vẽ Sơ Đồ bốn Duy bài học kinh nghiệm Đường Đời Đầu Tiên – mẫu mã 1

Chia sẻ đến bạn đọc mẫu sơ đồ tư duy ngắn gọn, một thắng lợi nổi tiếng ở trong nhà văn sơn Hoài .

*
Vẽ Sơ Đồ bốn Duy bài học kinh nghiệm Đường Đời Đầu Tiên

Sơ Đồ tác giả Bài học Đường Đời Đầu Tiên – chủng loại 2

Dưới đây là mẫu sơ đồ tư duy về người sáng tác Tô Hoài, một trong những nhà văn bự của nền văn học việt nam .

*

Sơ Đồ tư Duy tác giả Bài học Đường Đời Đầu Tiên
Tiếp tục đón đọc